ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ -

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ 

Άρθρο 1° 

 Ιδρύεται πρωτοβάθμιο εργασιακό επαγγελματικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» με έδρα την πόλη της Καλαμάτας.

 

ΣΚΟΠΟΣ 

Άρθρο 2° 

 Σκοπός του σωματείου είναι η διαφύλαξη, μελέτη και προαγωγή των κοινών επαγγελματικών, οικονομικών, κοινωνικών και εργασιακών συμφερόντων των μελών του καθώς και η συστηματική μελέτη των προβλημάτων του κλάδου, η επίλυση κάθε ζητήματος σχετικού με τη διαμόρφωση, λήψη και εφαρμογή των αποφάσεων που αφορούν την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών. Η συναδέλφωση, η κοινωνική και μορφωτική ανάπτυξη των μελών του και η κατοχύρωση και προάσπιση των επαγγελματικών και λοιπών συμφερόντων των μελών του καθώς και η πρόοδος της φωτογραφικής τέχνης.

Άρθρο 3° 

 Η επίτευξη του σκοπού αυτού επιδιώκεται:

 1. Με κάθε νόμιμη ενέργεια, με τη διεξαγωγή κάθε νόμιμης μορφής κινητοποιήσεων και δραστηριοτήτων
 2. Με διαβήματα προς τις δημόσιες, διοικητικές και λοιπές αρχές, προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Συνεταιριστικές οργανώσεις, Συλλόγους, Συνδικαλιστικές οργανώσεις εσωτερικού και εξωτερικού καθώς και εκπροσώπους διαφόρων κοινωνικών ομάδων.
 3. Με οργάνωση, προγραμμάτων επιμόρφωσης των μελών καθώς και οργάνωση κοινωνικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων με σκοπό τη συναδέλφωση, μορφωτική και κοινωνική ανάπτυξη, τους και την τυχόν παροχή ηθικής και οικονομικής ενισχύσεως σε μέλη του.
 4. Με την οργάνωση εκθέσεων και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, με την οργάνωση σεμιναρίων, ειδικών διαλέξεων, ειδικών μαθημάτων και συζητήσεων.
 5. Με την ίδρυση εντευκτηρίων και βιβλιοθήκης, την έκδοση εντύπων επαγγελματικού και μορφωτικού ενδιαφέροντος που συμβάλλουν στην επαγγελματική κατάρτιση και ενημέρωση των μελών.
 6. Με την επιδίωξη της εκπροσώπησης του Συλλόγου σε Κρατικές Επιτροπές και Οργανισμούς, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε Συμβούλια κλπ.

 Το σωματείο έχει δικαίωμα να γίνει μέλος υπερκείμενης ομοιοεπαγγελματικής ένωσης. Εκπροσωπείται σε αυτήν από ειδικούς αντιπροσώπους που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση και κατά τον ίδιο τρόπο που εκλέγονται τα μέλη της Διοίκησης του σωματείου.

ΜΕΛΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Άρθρο 4° 

 Μέλος του σωματείου δύναται να γίνει κάθε φυσικό πρόσωπο με την ιδιότητα του φωτογράφου, ο οποίος έχει αναγνωρισθεί ως φωτογράφος κατά την διαδικασία της ισχύουσας νομοθεσίας.

 Η αίτηση για την εγγραφή μέλους υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου, εισάγεται προς συζήτηση στην πρώτη συνεδρίαση αυτού και γίνεται δεκτή αν το υποψήφιο μέλος συγκεντρώνει τους όρους που απαιτεί η νομοθεσία για τα επαγγελματικά σωματεία και δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους του παρόντος καταστατικού.

 Η αίτηση πρέπει να αναγράφει τα στοιχεία της ταυτότητας του υποψήφιου μέλους, το ασκούμενο επάγγελμα και τη διεύθυνση κατοικίας και της επιχείρησής του.

 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου κρίνει την αίτηση στην πρώτη συνεδρίασή του μετά την υποβολή της και εάν το υποψήφιο, μέλος έχει τα απαραίτητα προσόντα υποχρεούται να εγγράψει αυτό εντός τριάντα ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

 Αν η αίτηση απορριφθεί ή παρέλθουν οι 30 ημέρες χωρίς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφανθεί, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να προσφύγει στο αρμόδιο δικαστήριο εντός ενός μηνός από της κοινοποιήσεως της απορριπτικής αποφάσεως ή της παρελεύσεως της προθεσμίας των 30 ημερών. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται ένα μήνα μετά τη εγκριτική απόφαση του Δ.Σ. ή ένα μήνα από την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης που διατάζει την εγγραφή.

 Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να παραπέμψει μία αίτηση υποψήφιου μέλους στη Γενική Συνέλευση προς κρίση από αυτή για την αποδοχή ή όχι της αίτησης, οπότε τα δικαιώματα του υποψήφιου μέλους στην περίπτωση αυτή ασκούνται αναλογικά σύμφωνα με τα αμέσως παραπάνω ανάλογα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

 Το μέλος έχει καθήκον να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και σε κάθε άλλη δραστηριότητα του Σωματείου και να συμπαρίσταται στα όργανα της διοίκησης στην άσκηση των καθηκόντων και επιδιώξεων.

 Το μέλος πρέπει να τηρεί το καταστατικό και να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις των οργάνων του Σωματείου, να μην αντιστρατεύεται στα συμφέροντα του σωματείου και να φέρεται με τον ανάλογο σεβασμό προς τους εκπροσώπους του σωματείου και τη διοίκηση αυτού. Κάθε μέλος έχει καθήκον να γνωστοποιεί στο Δ.Σ. χωρίς καθυστέρηση κάθε αλλαγή της επαγγελματικής του διεύθυνσης.

 Ταμειακώς τακτοποιημένο θεωρείται το μέλος τα οποίο έχει πληρώσει τις συνδρομές του μέχρι και για τον προηγούμενο μήνα. Η πληρωμή των συνδρομών δύναται να γίνει μέχρι και την προηγουμένη ημέρα της συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης. Μόνον όταν το μέλος είναι ταμειακώς τακτοποιημένο δύναται να λάβει μέρος στην Γενική Συνέλευση και να έχει δικαίωμα ψήφου.

ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΟΥΣ 

Άρθρο 5° 

 Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να αποφασίζει με αιτιολογημένη απόφαση του για την αποβολή μέλους.

 1. Αν το μέλος πάψει να έχει τις προϋποθέσεις εγγραφής του στο σωματείο
 2. Αν το μέλος ενεργεί αντίθετα προς τους σκοπούς του σωματείου και απειθαρχεί συστηματικά στις αποφάσεις των οργάνων της διοικήσεως του σωματείου
 3. Αν το μέλος καθυστερεί για δύο συνεχή έτη την υποχρεωτική συνδρομή
 4. Αν το μέλος καταδικασθεί αμετάκλητα για αδίκημα που προβλέπεται και τιμωρείται από τον οικείο περί επαγγελματικών σωματείων Νόμο

 Το μέλος όταν συνταξιοδοτηθεί διαγράφεται, εκτός αν ειδικός νόμος επιτρέπει την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας και μετά την συνταξιοδότηση.

 Την αποβολή του μέλους εισηγείται στη Γενική Συνέλευση το Δ.Σ. ή το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Το Δ.Σ., όπως και η Γενική Συνέλευση, καλούν προηγουμένως εγγράφως προ 10 ημερών το μέλος σε ακρόαση για τις αποδιδόμενες παραβάσεις.

 Η περί αποβολής μέλους πράξη εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μελών.

 Τα αποτελέσματα της αποβολής επέρχονται από της εγκρίσεως από τη Γενική Συνέλευση.

 Το μέλος που αποβάλλεται δύναται εντός 30 ημερών από την επίδοση σε αυτό της απόφασης, να προσφεύγει στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας του συλλόγου και σε κάθε περίπτωση σε όποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο, και να ζητήσει την ακύρωση της αποφάσεως.

 Μέχρι τελεσιδικίας της περί αποβολής αποφάσεως, το μέλος διατηρεί όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ως μέλος, αλλά δεν δικαιούται να ασκεί καθήκοντα συμμετοχής σε όργανο διοίκησης, οι οποίες αρμοδιότητές του αναστέλλονται και αντικαθίσταται ως την τελεσιδικία από αναπληρωματικό μέλος σύμφωνα με όσα ορίζονται για την αναπλήρωση των μελών των οργάνων διοίκησης.

 Εάν η δράση μέλους δεν είναι αντίθετη σε ρητώς καθορισμένες στο καταστατικό περιπτώσεις αλλά αντιτίθεται στο γενικό πνεύμα των στο καταστατικό οριζομένων, αρμόδιο όργανο για την απόφαση της αποβολής είναι η Γενική Συνέλευση του Σωματείου.

 Μέλος που επιθυμεί, δύναται να αποχωρήσει από το Σωματείο. Η πρόθεσή του αυτή πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως προς το Σωματείο τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του. Έως τότε διατηρούνται όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του μέλους, αλλά δεν δικαιούται να ασκεί καθήκοντα συμμετοχής σε όργανα διοίκησης αναλογικά κατά τα παραπάνω αναφερθέντα.

 Μέλη που αποχώρησαν για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν δικαίωμα στην περιουσία του Σωματείου. Δεν προβλέπεται αυτοδίκαιη αποβολή της ιδιότητος του μέλους.

ΠΟΡΟΙ 

Άρθρο 6° 

 Πόροι του σωματείου είναι:

 α) Τα δικαιώματα εγγραφής και οι υποχρεωτικές συνδρομές των μελών,

 β) Τα εισοδήματα από την κινητή και ακίνητη περιουσία του σωματείου,

 γ) Τα έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και από διάφορες εκδηλώσεις, εορτές και επιχορηγήσεις καθώς και οι προαιρετικές εκούσιες εισφορές των μελών.

 Δεν επιτρέπεται η αποδοχή δωρεών που γίνονται ανώνυμα καθώς επίσης και η αποδοχή οικονομικής ενισχύσεως από πολιτικές οργανώσεις και οργανώσεις εργοδοτών.

 Ο καθορισμός του ύψους της υποχρεωτικής συνδρομής και του δικαιώματος εγγραφής γίνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την πλειοψηφία των 2/5 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών της.

 Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να λαμβάνει απόφαση με την οποία να απαλλάσσεται ένα μέλος από την υποχρέωση καταβολής ολόκληρης ή μέρους της συνδρομής για ορισμένο χρονικό διάστημα και για εξαιρετικά σημαντικό λόγο.

 Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίζει αιτιολογημένα και κάθε άλλη επιβάρυνση των μελών του.

 Η ετήσια διαχειριστική περίοδος (χρήση) του Συλλόγου συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος.

ΒΙΒΛΙΑ 

Άρθρο 7ο 

 Ο Σύλλογος τηρεί τα ακόλουθα βιβλία, για την άρτια λειτουργία και τη νόμιμη διαχείριση των οικονομικών του, τα οποία αριθμούνται και θεωρούνται από τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας του Συλλόγου πριν αρχίσουν να χρησιμοποιούνται:

 α) Βιβλίο μητρώου μελών, στο οποίο αναγράφονται με αλφαβητική σειρά το ονοματεπώνυμο του μέλους, τα ονόματα των γονέων, ο αριθμός του δελτίου ταυτότητας, ο αριθμός του φορολογικού μητρώου, οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής κάθε μέλους καθώς και η ταμειακή ενημέρωσή του.

 β) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων γενικών συνελεύσεων των μελών,

 γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων διοικητικού συμβουλίου,

 δ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων ελεγκτικής επιτροπής.

 ε) Βιβλίο ταμείου, στο οποίο καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές.

 στ) Βιβλίο περιουσίας; στο οποίο καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του σωματείου.

 Τα γραμμάτια εισπράξεων αριθμούνται και θεωρούνται από, τον πρόεδρο της ελεγκτικής επιτροπής ή το νόμιμο αναπληρωτή του πριν από τη χρησιμοποίησή τους.

 Εκτός από τα ανωτέρω βιβλία, τηρούνται και οποιαδήποτε άλλα λογιστικά ή διαχειριστικά βιβλία, τα οποία η οικονομική κατάσταση του Συλλόγου ή διατάξεις Νόμων επιβάλλουν για τη λογιστική και διαχειριστική πληρότητα καθώς και την καλύτερη λειτουργία αυτού.

 Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να πληροφορούνται το περιεχόμενο των ανωτέρω βιβλίων και στοιχείων, εκτός από όσα αφορούν προσωπικά δεδομένα μέλους. Σε περίπτωση αμφιβολίας αποφασίζει η Γενική Συνέλευση. 

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 

Άρθρο 8° 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 1. Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από όλα τα μέλη και αποτελεί το ανώτατο όργανο του σωματείου και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου σύμφωνα με το Νόμο ή το καταστατικό. Ιδιαίτερα εκλέγει τα όργανα διοικήσεως, ελέγχου και αντιπροσωπεύσεως του σωματείου, αίρει την εμπιστοσύνη της προς τα όργανα αυτά, ανακαλεί οποιαδήποτε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίνει τον απολογισμό και προϋπολογισμό που υποβάλλει κάθε έτος το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει για κάθε θέμα που παραπέμπεται σε αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, με γενική πρόσκληση, που δημοσιεύεται σε μία τοπική εφημερίδα ή θυροκολλείται στο γραφείο του σωματείου, ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή πριν από οκτώ τουλάχιστον ημέρες, και η οποία πρέπει να αναφέρει τον τόπο, την ημέρα συγκλήσεως, τον χρόνο ενάρξεως και τα θέματα της ημερήσιας διάταξής.
 3. Για να ληφθεί απόφαση απαιτείται η παρουσία στη Γενική Συνέλευση του ενός δευτέρου πλέον ενός τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση επαναληπτική Γενική Συνέλευση στον ίδιο τόπο, την ιδία ημέρα και ώρα της επομένης εβδομάδας, κατά την οποία απαιτείται η παρουσία του ενός τρίτου τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία και κατά τη δεύτερη σύγκληση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση η Γενική Συνέλευση την ίδια ημέρα και ώρα της επομένης εβδομάδας κατά την οποία είναι αρκετός οποιοσδήποτε αριθμός οικονομικά τακτοποιημένων μελών.
 4. Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται μέχρι το τέλος Μαρτίου κάθε έτους για έγκριση του οικονομικού και διοικητικού απολογισμού του προηγουμένου έτους και του προϋπολογισμού του επομένου έτους. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίσει και άλλα θέματα ημερησίας διατάξεως.
 5. Έκτακτη Γενική Συνέλευση δύναται να κληθεί α) κατόπιν προσκλήσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο με θέματα που θα ορίσει το ίδιο ή β) κατόπιν εγγράφου αιτήσεως, η οποία πρέπει να περιέχει τα θέματα της συζητήσεως, του ενός πέμπτου των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν η αίτηση αυτή δεν εισακουσθεί και δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση εντός δεκαπέντε ημερών από την ημέρα επιδόσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο της αιτήσεως, το αρμόδιο Δικαστήριο, ύστερα από αίτηση των μελών αυτών δύναται να τα εξουσιοδοτήσει να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.
 6. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ονομαστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Κατ' εξαίρεση η ψηφοφορία είναι μυστική όταν αναφέρεται: α) σε εκλογές διοικητικού συμβουλίου, εφορευτικής και ελεγκτικής επιτροπής και αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια επαγγελματική οργάνωση, β) σε θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, γ) σε προσωπικά ζητήματα, δ) στο διοικητική και οικονομικό απολογισμό, ε) σε επιλογή δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας επαγγελματικής οργάνωσης και όπου αλλού προβλέπεται από το Νόμο.

 Ψηφοφορία δια βοής δεν επιτρέπεται.

 Σε περίπτωση κατά την οποία υπεβλήθη πρόταση για άρση της εμπιστοσύνης αναφορικά με ολόκληρο όργανο ή μέλος αυτού και αυτή απερρίφθη, δεν δύναται να κληθεί η Γενική Συνέλευση για το ίδιο θέμα εάν δεν παρέλθει τουλάχιστον ένα εξάμηνο.

 1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Πρώτο θέμα της Γενικής Συνέλευσης είναι η εκλογή προέδρου, αντιπροέδρου, γραμματέα και ψηφολέκτη που γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Δεν επιτρέπεται η εξουσιοδότηση τρίτου για τη συμμετοχή στα όργανα διοίκησης ή στις ψηφοφορίες.
 2. Για την τροποποίηση του καταστατικού, ή τη διάλυση του σωματείου απαιτείται απαρτία τουλάχιστον του ενός δευτέρου των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων της απαρτίας αυτής. Για τη μεταβολή του σκοπού του σωματείου απαιτείται συναίνεση όλων των μελών.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Άρθρο 9° 

 1. Το Σωματείο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. Οι ιδιότητες του προέδρου, αντιπροέδρου, γενικού γραμματέα και ταμία δεν επιτρέπεται να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο ή σε συγγενείς α' ή β' βαθμού. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο ο πρόεδρος ή το ζητήσουν με γραπτή αίτησή τους δύο τουλάχιστον μέλη του. Το Διοικητικό Συμβούλιο και το προεδρείο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη τους και οι αποφάσεις τους λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία εκτός από τις περιπτώσεις που ο Νόμος απαιτεί μυστική ψηφοφορία. Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία είναι ελεύθερα ανακλητή, δύναται να μεταβιβασθούν ορισμένες αρμοδιότητες, σε επιτροπή, αποτελούμενη από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τον γραμματέα και τον ταμία.

 Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου.

 Ειδική η προσωρινή διοικούσα επιτροπή που έχει ως σκοπό την αναγνώριση του σωματείου και την κατά νόμο δημοσίευσή του, καθώς και τη σύγκληση της πρώτης γενικής συνέλευσης για την εκλογή των μελών των οργάνων διοίκησης είναι πενταμελής.

 1. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής από την ημέρα της εκλογής του. Παρατείνεται μέχρι τη συγκρότηση σε σώμα του επόμενου διοικητικού συμβουλίου εφόσον έχουν προκηρυχθεί οι αρχαιρεσίες πριν τη λήξη της τριετίας.
 2. Αν ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνεται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους, χωρίς όμως αυτά να μπορούν να υπερβούν τον αριθμό των τακτικών. Αν ο κατάλογος εξαντληθεί ή δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση απαρτίας από το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών να υπερβεί τον αριθμό των τακτικών, συνέρχεται η συνέλευση εντός 30 ημερών κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτή του, που γίνεται πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σύνοδο με θέμα την εκλογή διοικητικού συμβουλίου.
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται την περιουσία του σωματείου, προσλαμβάνει και απολύει το αναγκαίο προσωπικό, καταρτίζει και υποβάλει προς έγκριση στη Συνέλευση τον απολογισμό και προϋπολογισμό και γενικά προβαίνει σε κάθε σκόπιμη κατά τη κρίση του ενέργεια για την εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου. Τα μέλη του Διοικητικού. Συμβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για τις πράξεις τους, εφόσον προκληθεί ζημιά στο σωματείο. Ευθύνη δεν έχουν τα μέλη που μειοψήφισαν κατά τη λήψη της αποφάσεως και εφόσον η μειοψηφία, τους προκύπτει από το πρακτικό της συνεδριάσεως.
 4. Κατόπιν προσκλήσεως του πλειοψηφίσαντος συμβούλου και εντός χρονικού διαστήματος οκτώ (8) το πολύ ημερών το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα προκειμένου να εκλέξει πρόεδρο, α' αντιπρόεδρο, β' αντιπρόεδρο, γενικό γραμματέα και ταμία.

Άρθρο 10° 

 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν τα ακόλουθα ειδικά καθήκοντα:

 1. Ο πρόεδρος εκπροσωπεί το σωματείο ενώπιον των Δικαστηρίων και όλων των διοικητικών και λοιπών αρχών, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και διευθύνει τις συνεδριάσεις του, προεδρεύει των συνελεύσεων, υπογράφει τα πρακτικά, τα εξερχόμενα έγγραφα, τα γραμμάτια εισπράξεων και τα εντάλματα πληρωμών μαζί με τον ταμία.
 2. Ο Α' Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλα τα καθήκοντά του με όλα τα δικαιώματα και με όλες τις υποχρεώσεις του όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή για οποιονδήποτε λόγο αδυνατεί πρόσκαιρα να ασκήσει τα καθήκοντά του.
 3. Ο Β' Αντιπρόεδρος έχει τις ίδιες αρμοδιότητες όταν απουσιάζει και ο Α' αντιπρόεδρος.
 4. Ο Γενικός Γραμματέας φυλάσσει τη σφραγίδα και τα βιβλία της αρμοδιότητάς του, μέριμνά για την σύνταξη των πρακτικών της γενικής συνέλευσης και του διοικητικού συμβουλίου, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα εξερχόμενα έγγραφα και μεριμνά για την καλή λειτουργία του γραφείου.
 5. Ο Ταμίας ενεργεί τις εισπράξεις και πληρωμές, τηρεί τα βιβλία της αρμοδιότητάς του και δίδει απολογισμό διαχειρίσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ο ταμίας δύναται να κρατεί ένα χρηματικό ποσό, που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, για τρέχουσες πληρωμές. Όλα τα υπόλοιπα χρήματα του σωματείου υποχρεούται να καταθέτει σε τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι του σωματείου. Ανάληψη χρημάτων από τραπεζικές καταθέσεις του σωματείου γίνεται από τον Ταμία ή τον αναπληρωτή του με απόφαση του Δ. Σ.
 6. Τα μέλη είναι αρμόδια για την καλή οργάνωση και διεξαγωγή των διαφόρων εκδηλώσεων του σωματείου και για την τήρηση της τάξεως κατά την διενέργεια των συνελεύσεων.

Άρθρο 11ο  

 Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλύπτονται οι δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των μελών όταν απουσιάζουν εκτός έδρας για εργασίες που τους έχουν ανατεθεί.

Άρθρο 12ο 

 Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του σωματείου ασκείται από τριμελή ελεγκτική επιτροπή η οποία εκλέγεται από τη γενική συνέλευση, η διάρκεια της θητεία της οποίας συμπίπτει με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ελεγκτική Επιτροπή διενεργεί υποχρεωτικά έλεγχο μία φορά το χρόνο και υποβάλλει σχετική έκθεσή της στη Γενική Συνέλευση, δύναται όμως να διενεργεί οποτεδήποτε έλεγχο. Χωρίς έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής η γενική Συνέλευση δεν μπορεί να εγκρίνει τον απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου. 

ΕΚΛΟΓΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Άρθρο 13ο 

 1. Οι εκλογές για την ανάδειξη διοικητικού συμβουλίου, ελεγκτικής επιτροπής και αντιπροσώπων του σωματείου σε υπερκείμενη επαγγελματική οργάνωση, διεξάγονται υε ενιαίο ψηφοδέλτιο για κάθε Όργανο, με μυστική ψηφοφορία.
 2. Όποιος προτίθεται να θέσει υποψηφιότητα οφείλει να καταθέσει αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο μέχρι τη 12η μεσημβρινή ώρα της προηγούμενης των εκλογών ημέρας. Το Διοικητικό Συμβούλιο ελέγχει εάν ο κάθε υποψήφιος έχει τα προσόντα εκλογιμότητας που απαιτεί ο Νόμος και το καταστατικό και τον συμπεριλαμβάνει στο καταρτιζόμενο ψηφοδέλτιο το οποίο εν συνεχεία τυπώνεται. Σε περίπτωση αποκλεισμού υποψηφίου, ο οποίος έχει τα προσόντα εκλογιμότητας, αυτός έχει το δικαίωμα να ασκήσει ένσταση πριν την έναρξη της ψηφοφορίας, ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής η οποία αποφασίζει αμέσως και εφόσον γίνει δεκτή η ένσταση, η εφορευτική επιτροπή τον ανακηρύσσει υποψήφιο και ο Πρόεδρος της σημειώνει το όνομά του χειρόγραφα στο τέλος του εκτυπωθέντος ψηφοδελτίου.
 3. Ο ψηφοφόρος εκδηλώνει την προτίμησή του με το σταυρό που θέτει παραπλεύρως των ονομάτων ενός υποψηφίου, ενός έως επτά σταυρών προτίμησης για το διοικητικό συμβούλιο, ενός ως τριών σταυρών προτίμησης για την ελεγκτική επιτροπή και ενός ή περισσοτέρων υποψηφίων αντιπροσώπων ανάλογα με τον αριθμό αντιπροσώπων που εγκρίνει η υπερκείμενη Οργάνωση.
 4. Οι εκλογές διεξάγονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή, η οποία ορίζεται με φανερή ψηφοφορία από τη Συνέλευση, την ίδια μέρα των εκλογών και με την παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής αρχής εάν αυτό προβλέπεται από το Νόμο.
 5. Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των εκλογών ως την ανακήρυξη, των επιτυχόντων μπορεί να παρευρίσκονται οι υποψήφιοι.
 6. Η εφορευτική επιτροπή ελέγχει πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας το μητρώο μελών βάσει του οποίου διεξάγεται η ψηφοφορία και το οποίο έχει υποχρέωση να της παραδώσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

 Η ψηφοφορία γίνεται πάντα με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητα του μέλους.

 Η εφορευτική επιτροπή, της οποίας πάντοτε προεδρεύει αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής, συντάσσει το πρωτόκολλο ψηφοφορίας και τα πρακτικά διαλογής των ψηφοδελτίων και ανακήρυξης των επιτυχόντων τα οποία και υπογράφει. Τα πρακτικά αυτά μαζί με το αντίγραφο μητρώου που χρησιμοποιήθηκε στις εκλογές φυλάσσονται στο ειρηνοδικείο της έδρας της οργάνωσης ή όπου αλλού ορίζει ο νόμος και σε περίπτωση έλλειψης τέτοιας πρόβλεψης φυλάσσονται από το γραμματέα του σωματείου.

 1. Κατόπιν της διαλογής και σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η εφορευτική επιτροπή ανακηρύσσει τους επιτυχόντες σε αριθμό ανάλογο προς το προβλεπόμενο από το καταστατικό για κάθε όργανο.

 Ταυτόχρονα ανακηρύσσονται και οι αναπληρωματικοί. Αν δεν ανακηρυχθούν αναπληρωματικά μέλη για κάθε όργανο, σε περίπτωση κενώσεως θέσεως η πλήρωσή της θα γίνεται με συμπληρωματική εκλογή για το υπόλοιπο της θητείας. Αν τα απομένοντα μέλη σχηματίζουν απαρτία δεν απαιτείται συμπλήρωση του οργάνου που έχει ελλιπή σύνθεση και δεν διεξάγεται συμπληρωματική εκλογή μέχρι τη λήξη της θητείας του.

 Ο αριθμός των εκλεγομένων αντιπροσώπων είναι ανάλογος προς το μέτρο που καθορίζει το καταστατικό της οικείας ενώσεως σωματείων.

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΤΥΧΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

Άρθρο 14° 

 Διάλυση του σωματείου, εκτός από τις περιπτώσεις που ρητώς προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, μπορεί να αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται σε ειδική σύνοδο της, και κατά την οποία πρέπει να παρίσταται το ένα δεύτερο (1/2) των μελών που, έχουν δικαίωμα ψήφου και να υπερψηφίσουν τα τριών τετάρτων (3/4) τουλάχιστον των παρόντων μελών.

 Σε περίπτωση διαλύσεως του σωματείου, η περιουσία του περιέρχεται όπου αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.

Άρθρο 15° 

 Για ό,τι τυχόν δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό ισχύει η περί επαγγελματικών οργανώσεων νομοθεσία.

Άρθρο 16ο 

 Το σωματείο έχει σφραγίδα που αποτυπώνει κυκλικά ολόκληρη την επωνυμία του και το έτος ιδρύσεώς του και στο μέσον αποτυπώνεται το τρίποδο, η κάμερα και η φωτογραφική μηχανή, κύρια εργαλεία των φωτογράφων.

 Ο σύλλογος εορτάζει την εορτή του Αγίου Πνεύματος οπότε τελείται εορτασμός με απόφαση κάθε φορά του Δ.Σ. 

 Καλαμάτα, 8-3-2007